לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

נספח 6111 בדוח השנתי לשנת המס 2016 ואילך

רקע - מה זה טופס6111

 טופס 6111 מהווה נספח לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים: דוח רווח הפסד, מאזן ודוח התאמה לצורכי מס.
על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") קיימת חובת הגשת דוח שנתי בצירוף נספחיו לרשות המסים. הדוח יפרט את ההכנסה ובהתאם לפקודה ולתקנות, יצורפו אליו מאזן ודוח רווח והפסד.
בטופס משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.  טופס זה יצורף כנספח לדוחות אותם מגישים למס הכנסה בעלי העסקים שיפורטו להלן. הטופס מהווה חלק מן הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים, לכל דבר ועניין.
על פי סעיף 240ב(ג) לפקודה החל מהדוחות המוגשים לשנת מס 2010 ואילך חלה חובה להגיש את הטופס באופן מקוון. טופס "מקוון" יחשב טופס ששודר באמצעות האינטרנט או ששודר על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.

מי חייב בהגשת טופס 6111 

החובה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 חלה על כלל בעלי העסקים, למעט חריגים כמפורט להלן: כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, בנקים, חברות ביטוח  וחקלאים.
על פי החלטת מנהל הרשות שפורסמה, יינתן פטור מהגשת הטופס בשנת המס 2013 כדלקמן: 
חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ- 300,000 ₪.

מי חייב בשידור טופס 6111 

טופס מקוון יחשב כטופס ששודר באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים. הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על כל מי שחייב בהגשת הטופס.
לצורך קליטה יעילה ומהירה של הנתונים בטופס, נבנתה בשע"מ מערכת ממוכנת לקליטת נתוני הטופס באופן ישיר ממשרדי המייצגים, באמצעות תוכנות להנהלת חשבונות המצויות בשימושם.
נישום המנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל עסק ועסק יגיש טופס 6111 לכול עסק ועסק בנפרד תוך ציון הענף הכלכלי המתאים.

הסבר על טופס 6111 

הטופס מהווה מפתח לדיווח מפורט של סעיפי הדוחות הכספיים. הטופס מורכב  משלושה חלקים עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.
הנך חייב בהגשת הטופס בנוסף לדוחות אותם הנך מגיש לרשות המסים מדי שנה.  בנוסף לשידור הטופס, עליך לצרף יחד עם הדוחות המוגשים לפקיד השומה את עמוד פלט המחשב עם הברקוד חתום על ידי הנישום והמסייע  במילוי הדוח. יודגש כי בכל מקרה הטופס אינו מחליף כל דוח או טופס אחר אשר חלה חובה לגבי הגשתו.

להלן מבנה הטופס:

חלק א': דוח רווח והפסד – המפרט את הסעיפים התוצאתיים של העסק בשנת המס.

חלק ב': דוח התאמה למס – המפרט את ההתאמות הנדרשות לצורכי מס על פי פקודת מס הכנסה. סך ההכנסה החייבת או ההפסד המדווחים בחלק זה הכוללים את ההתאמות כאמור יועברו לשדות הרלבנטיים בדוח השנתי, טופס 1301 או טופס 1214.

 חלק ג': מאזן – המפרט את הנכסים וההתחייבויות של העסק לתום שנת המס.

 להדפסת טופס 6111 לחץ כאן.

 אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס מזומן ואינך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך להגיש חלקים א' וב'  של הטופס, דהיינו, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס צבירה והנך עורך מאזן לתום שנת המס, עליך להגיש את הטופס  בשלמותו על כל חלקיו: חלק א' (רווח והפסד), חלק ב' (דוח התאמה למס), וחלק ג' (מאזן) .

 הדרכה למילוי טופס 6111 

פרטים מזהים 

יש למלא את כל הפרטים המזהים  בכותרת הטופס לפי סדר הופעתם:

השם הרשום -  שם הגוף המדווח, יחיד או חבר בני אדם.

תיאור העיסוק המדווח – תיאור קצר ותמציתי המאפיין את עיסוק  הגוף המדווח.

מספר זהות – מספר הזהות של בעל העסק במקרה של יחיד.

מספר תיק –ביחיד, מספר התיק במס הכנסה המתנהל על שם הנישום.

בבני זוג נשואים, התיק מתנהל על שם שני בני הזוג. מספר התיק יהא מספר הזהות של אחד משני בני הזוג.

תושב חוץ ידווח לפי מספר מיוחד שנקבע לתושבי חוץ.

מספר התיק משמש לצורך זיהוי ואינו משפיע על קביעת 'בן הזוג הרשום' וחישוב המס. כאשר מדובר בחבר בני אדם מספר החברה יהא כפי שמופיע אצל רשם החברות.

תיק מדווח למע"מ – מספר העוסק בו מתבצע הדווח למע"מ.  במקרה של אחוד עוסקים  מספר האחוד עוסקים.

מספר תיק הניכויים – מספר תיק הניכויים של העסק בו מדווחים הניכויים מהעובדים ומנותני השירותים.

הכתובת העיקרית של העסק – במקרה שלעסק יש יותר מכתובת אחת, ציין את המקום העיקרי בו מתקיימת מרבית הפעילות או בו יושבת הנהלת העסק על פי הדיווח בדוח השנתי.

כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות – עליך לציין את הכתובת בה מוחזקת מערכת  ספרי החשבון של העסק המדווח.

סוג העסק המדווח – עליך למלא את תחום העיסוק לפי הגדרה כללית, בהתחשב בכך שאם ישנה  פעילות מעורבת כגון מפעל תעשייתי ועיסוק במסחר, יש לרשום לפי הענף המהותי בפעילות העסק המדווח. במקרה בו הדווח כולל יותר מעסק אחד, יש לסמן את אפשרות 99. אין למלא יותר מאפשרות אחת.

שיטת דיווח-  עליך  לרשום את שיטת הדיווח של העסק: בסיס מזומן או בסיס מצטבר או לפי תקנות דולריות.  במידה ודיווחת לפי התקנות הדולריות עליך לסמן אם הסכומים שנרשמו  בטופס הם בשקלים או בדולרים.

שיטת חשבונאות – עליך למלא את האופן בו מנוהלת בפועל הנהלת החשבונות של העסק המדווח: חד צידית או כפולה.

הנהלת חשבונות של העסק המדווח – הכוונה להנח"ש בלבד ללא שיווק ומלאי. עליך לבחור באחת משתי החלופות המצויות בטופס. במידה והעסק משתמש בתוכנה לניהול מערכת חשבונותיו  יש לציין בנוסף לעובדה זו אם התוכנה חייבת ברישום. במידה והתוכנה חייבת ברישום יש לרשום את מספר תעודת הרישום של התוכנה. 

דו"ח זה בגין שותפות –אם דוח זה אינו בגין שותפות, סמן לא.

אם הנך שותף בשותפות עליך לסמן, כן ,  את מספר השותפים ואת חלקך ברווחי השותפות (באחוזים).

שותף בשותפות ידווח על נתוני הדוחות הכספיים של השותפות במלואם. בחלק ב של הטופס- דוח ההתאמה למס, שדה 600 מתייחס לחלקך בהכנסה החייבת או ההפסד מהשותפות.  חלקך ברווחי השותפות בשדה 600 ישתל באופן אוטומטי על ידי המחשב בהתאם לאחוזים שמולאו בחלק זה.

 

יישום תקני חשבונאות (IFRS)- במקרה בו לא יישמת את תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS), סמן "לא". תאגיד אשר החיל על עצמו את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) נדרש לצורך קביעת הכנסתו החייבת לבצע את ההתאמות הנדרשות. במקרה זה יש לסמן "כן", ולציין החל מאיזו שנה יושמו תקנים אלה, וכן לציין איזו חלופה יושמה בדוח ההתאמה (ראשונה, שניה, או שלישית).

מצורפים בזאת - עליך לסמן את סוגי הדוחות המצורפים לטופס: דוח רווח והפסד, דוח התאמה למס, מאזן.

 

מספר ענף כלכלי של העסק המדווח – עליך לרשום את הענף הכלכלי של העסק. כאשר מדובר ביותר מעיסוק אחד עליך לרשום את מספר הענף הכלכלי העיקרי.

את מספר הענף ניתן למצוא לפי הסיווג של הענף כפי שמופיע בתיק מס הכנסה. לנוחיות המייצגים המחוברים לשע"מ, ניתן לאתר את מספר הענף בשאילתא למילוי הטופס. 

פרטי המסייע בהכנת הדוח – עליך  לרשום את שמו המלא של המסייע ואת מקצועו (כגון: רו"ח יועץ מס) וכן את מספר העוסק של המסייע.

חוות דעת המבקר - חבר בני אדם ולסמן חייב לסמן ולבחור את אחת האפשרויות הבאות:

  • חוות דעת בנוסח אחיד (בלתי מסוייג)
  • חוות דעת בנוסח אחיד עם הפניית תשומת לב להערת עסק חי
  • חוות דעת בנוסח אחיד עם הפניית תשומת לב אחרת
  • חוות דעת עם הסתייגות
  • חוות דעת שלילית
  • המנעות מחוות דעת
  • אין חוות דעת

 חייבת להיות התאמה בין סעיפי הדוחות הכספיים והרישום בספרים לבין הסעיפים הרשומים בטופס. אי לכך יש להתאים בין סעיפי הדוחות הכספיים כולל הביאורים או כרטיסי הנה"ח במאזן הבוחן, לבין סעיפי הדוח בטופס ולהזין את הסעיף בדוחות הכספיים ובביאורים להם בסעיף המתאים לו בטופס.

דוח רווח והפסד - חלק א' לנספח 6111 

נתוני הרווח והפסד מפורטים בשדות  6666 – 1000.  סעיפי הרווח והפסד יילקחו מדוח רווח והפסד כולל הביאורים ו/או כרטיסי מאזן הבוחן הסופי שבספרי הנישום שעליו מסתמכים הדוחות הכספיים המבוקרים. כל שנותר הוא התאמתם למבנה הנספח 6111.

הכנסות ממכירות וממתן שירותים. הכנסות ממכירות ירשמו בניכוי הנחות. סיכום ההכנסות של העסק המדווח ירשם בשדה  1000. הסכומים שבסעיפי הקבוצה השונים  ירשמו תמיד בסימן חיובי.

עלות המכירות ומתן השירותים וביצוע עבודות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, אולם לצורך החישוב שדה 1450  ( מלאי בסוף התקופה ) יופחת לצורך הסיכום בשדה 1300.
בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים ( עם הסימן מינוס ) למעט הסכומים שירשמו בשדות 1350, 1360 ו - 1390 אשר יכולים לקבל גם ערך שלילי.

עלויות הייצור ועלויות קבלן בונה: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי. בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם הסימן מינוס), למעט הסכומים שירשמו בשדה 2090 אשר יכולים לקבל גם ערך שלילי. אולם לצורך החישוב שדה  2068 (החזר בלו על הדלק) ושדה  2095 (מלאי בסוף התקופה) יופחתו לצורך הסיכום בשדה 2000.

הוצאות מכירה: הסכומים ירשמו בסימן חיובי , בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם סימן מינוס), למעט שדה 3190 שיכול לקבל ערך חיובי או שלילי.  שדה 3068 (החזר בלו על הדלק) יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 3000.

הוצאות הנהלה וכלליות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיפים 3610  – חובות מסופקים ואבודים ו 3690 - שונות נטו וביטול יתרות, יכולים לקבל גם ערך שלילי וירשמו בהתאם. אולם  שדה 3568 (החזר בלו על הדלק) ירשם חיובי ויופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 3500.

הוצאות מימון: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיפים 5040, ו- 5090 שיכולים לקבל גם ערך שלילי.

הכנסות מימון: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי.

הכנסות אחרות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי.

הוצאות אחרות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיף 5330 שיכול לקבל גם ערך שלילי.

סה"כ רווח/והפסד: שדה 6666  - שדה זה הינו סיכום של תוצאות הפעולות לשנת המס המעיד על הרווח/הפסד החשבונאי לפני מיסים על ההכנסה ולפני רווחי/הפסדי אקוויטי  שדה זה מסכם את ההכנסות בתוספת הכנסות אחרות והכנסות מימון ובניכוי כל קבוצת ההוצאות.

מסים על הכנסה: שדות 5610, 5620, ו-5630 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

ייעוד הרווחים: שדה 5710 ימולא תמיד בסימן חיובי. אותו סכום יירשם בשדה 5700.

רווח/הפסד אקוויטי: שדה 5810 שדה זה יכול לקבל סימן חיובי או שלילי לפי העניין. אותו סכום עם אותו סימון יירשם בשדה 5800 .

דוח התאמה למס - חלק ב' לנספח 6111

בדוח התאמה למס  השדות הם בני 3 ספרות וזאת על מנת להבדילו מהדוחות הכספיים החשבונאיים, מאזן ודו"ח רווח והפסד. הסכום שבשדה 100 בדוח ההתאמה למס יכול לקבל ערך חיובי או שלילי ויהיה שווה לסכום שבשדה 6666.

הקבוצה השנייה (שדות 110 – 360) הינה דו"ח התאמה לצרכי מס, דו"ח שנועד להתאים את הרווח או ההפסד החשבונאי לרווח או ההפסד לצרכי מס וזאת עקב ההתייחסות השונה לסעיפים מסוימים על ידי פקודת מס הכנסה. שדה 370 הינו סך התאמות לפי דיני המס.

התאמות נדרשות לצורכי מס (הוסף/הפחת).

שדות 110, 120, 130, 190, 200  ו- 310 יקבלו תמיד ערך חיובי בלבד.
שדות 135, 140, 150, 160, 170, 180, 300, 320, 330, 350, 360 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

יישום הוראות המעבר לגבי חוק תיאומים בשל אינפלציה

בקבוצה זו שדות 430 ו-480  ירשמו כמספרים חיוביים ופעולת החשבון תהיה הפחתת הסכומים הרשומים בשדות אלה. שדה  490 יכול לקבל ערך חיובי או שלילי.

לתשומת לב: התוצאה בשדה 500 עוברת לדו"ח למס הכנסה לטופס 1301 או 1214 לפי העניין.

נתונים נוספים.

לסעיפים בקבוצה זו יוכנסו נתוני עזר נוספים לגבי סוגי הכנסות ונתונים נוספים אשר מועברים לטופס 1301 או- 1214 .

חלקי בשותפות.

שותף בשותפות ימלא את נתוני רווח/הפסד ומאזן השותפות במלואן ונדרש למלא חלק זה בדוח ההתאמה.

שדה 600 הינו חלקו של השותף ברווחי השותפות הרשום בשדה 500.

חלקי בשותפות X 500 = 600. התוצאה בשדה 600 עוברת לדו"ח למס הכנסה לטופס 1301 או 1214 לפי העניין .

אין צורך לרשום את אחוז חלקך בשותפות המועבר באופן אוטומטי בהתאם לאחוזים שנרשמו בעמוד הראשון בפרטים המזהים. שדה 600 יוכל למלא רק מי שהוא שותף בשותפות כאמור לעיל.

שדה  600 יכול לקבל ערך חיובי או שלילי.

המאזן: נכסים - חלק ג' לנספח 6111

מזומנים ושווי מזומנים: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

ניירות ערך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

לקוחות: הסכומים ירשמו בסימן חיובי. אולם  שדה 7380 (הפרשה לחובות מסופקים) יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 7300.

חייבים ויתרות חובה: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

מסים נדחים לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

הלוואות לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

מלאי: הסכומים ירשמו בסימן חיובי. הסכום שירשם בשדה 7800 יהיה שווה לסכום שירשם בשדה 1450 + שדה 2095.

סה"כ רכוש שוטף: שדה 7000 יחושב כדלקמן : 7100 + 7200 + 7300 + 7400 + 7600 + 7700 + 7800 = 7000.

רכוש קבוע: הסכומים ירשמו בסימן חיובי, מלבד שדה 8105 שיכול לקבל ערך חיובי או שלילי. אולם שדות  8110 – פחת שנצבר בניינים, 8120- פחת שנצבר שיפורים במושכר, 8130- פחת שנצבר מכונות וציוד, 8140 – פחת שנצבר כלי רכב, 8150- פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים, 8160- פחת שנצבר רהיטים ואביזרים, 8180 – הפרשה לירידת ערך ו-8190 – פחת שנצבר רכוש קבוע   אחר,  יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 8000 .

נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה: הסכום ירשם בסימן חיובי.

הוצאות מראש לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

השקעות בחברות מוחזקות כלולות ומאוחדות: הסכומים ירשמו בסימן חיובי למעט שדה 8315 (השקעות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני ),  היכול לקבל גם ערך שלילי.

השקעות בחברות אחרות כולל ני"ע סחירים מוחזקים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

מסים נדחים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

הוצאות   נדחות  ורכוש   אחר: הסכומים  ירשמו  בסימן  חיובי.

סה"כ נכסים  יחושב כדלקמן: 7000 + 8000 + 8200 + 8300 + 8400 + 8500 + 8600 + 8700 = 8888.

על הסכום שבשדה 8888  להיות שווה לסכום שבשדה 9999 .

המאזן: התחייבויות - חלק ג' לנספח 6111 

בנקים והלוואות לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

ספקים ונותני שירותים: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

זכאים ויתרות זכות: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

עתודה למיסים נדחים לזמן קצר: הכוונה כמו :בגין עובדים, חופשה והבראה. הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

סה"כ התחייבויות שוטפות: יחושב כדלקמן: 9100 + 9200 + 9400 + 9500 = 9000. 

התחייבויות לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעבידהסכומים ירשמו בסימן חיובי. שדה 9720 (יעודה לפיצויים) יירשם כמספר חיובי אולם לצורך הסיכום של הקבוצה, יש להפחיתו. 

עתודה למיסים נדחים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

הון עצמי: הסכומים ירשמו בסימן חיובי  למעט שדות 9930 - קרנות הון ו- 9980 – רווח (הפסד) שנצבר  אשר יכול לקבל  גם ערך שלילי (מינוס).

סך הכול התחייבויות והון  יחושב כדלקמן: 9000 + 9600 + 9700 + 9800 + 9900 = 9999 .

על הסכום שבשדה 9999 להיות שווה לסכום  שבקוד 8888 .

1. מאת: לילי

למי שיש מחזור עסקאות כ-500,000 והוא עוסק מורשה ושיטת ניהול החשבונות שלו חד צידי(אין מאזן) עדיין חייב להגיש 6111?

2. מאת: mento

תשובה: כן בהחלט החל מ-300,000 קיימת הדרישה להגשה ושידור של טופס ה-6111. מטרת הטופס היא לאבחן בקלות שינויים של סעיפים בין שנים וברור שעסק בהיקף של חצי מליון רשות המיסים רוצה לבחון אותו באופן יסודי ואוטומטי