לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

תשלום מס הכנסה מתבצע באמצעות ניכוי מס במקור, מקדמות או דרישת תשלום

בוא נבין מה זה בכלל ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור זה חובה אשר מוטלת במקרים מסוימים על המשלם (עוסק, חברה, בנק ...) לנכות מס מהתשלום למקבל (ספק, עובד, קבלן משנה, מקבל ריבית או דיבידנד...) אשר מעביר למס הכנסה את הסכום שנוכה ממקבל התשלום. למעשה חובת המס היא של מקבל התשלום, אך החובה לנכות את המס, באופן מלא או חלקי, חלה על המשלם. כלומר מס הכנסה החליט שסוגי משלמים מסוימים יהיו הגובים שלו ויבצעו עבורו את פעולת הגבייה. חשוב להבין כי לא כל סוג של תשלום חייב בניכוי במקור ולעיתים גם אם המשלם חייב לבצע ניכוי במקור יתכן ולמקבל התשלום יהיה פטור מניכוי במקור אותו יוכל להציג למשלם ולמנוע את ניכוי המס, בהמשך נדבר על איך להשיג אישור של פטור מניכוי במקור.
מבחינת מקבל התשלום כאשר נוכה לו מס במקור הוא עדין מחוייב לרשום קבלה על מלוא סכום התקבול לרבות הניכוי מס במקור שכן בפועל הוא מקבל את הכסף שנוכה לתוך חשבונו במס הכנסה ושם הכסף יעמוד לרשותו לסגירת חשבון בגין אותה שנת מס עם מס הכנסה במועד בו יגיש את הדוח השנתי.
אז בוא נתחיל לסקור ולתת דוגמאות לחלק מאותם המקרים שבהם חלה חובה לבצע ניכוי מס במקור ומי חייב לבצע אותם

ניכוי מס במקור בעת התשלום דמי שכירות

לפי תקנות מ''ה שוכר שמשלם עבור שכירות עסקית (לא כאשר כתוב בחוזה למגורים בלבד), רשאי לתבוע את דמי השכירות שהוא שילם כהוצאה לצורך ייצור הכנסתו, אפילו אם מדובר בתשלום חד פעמי, חייב השוכר לנכות למשכיר מן התשלום מס בשיעור 35%. לדוגמא עוסק משכיר דירה לצורך משרד מאדם פרטי.
במידה ולמשכיר יש פטור מניכוי מס במקור מאושר על ידי פקיד שומה אזי השוכר ראשי לא לנכות למשכיר בהתאם לאישור שהמציא לו.  בעל עסק שמתכוון לשכור מקום לעסקו והולך להעביר תשלום עבור השכירות למשכיר חייב לבדוק מה אחוז הניכוי במקור של המשכיר. 
יש לציין שניכוי המס במקור לא פוטר את משכיר הנכס מהגשת דוח למס הכנסה.

 ניכוי מס במקור מתושב חוץ

קיימת חובה לנכות מס במקור לתושב חוץ בהתאם למספר תנאים שבהתמלאם באופן מצטבר תחול חובת ניכוי המס מתושב החוץ, ואלה התנאים:

  • מתבצע תשלום בפועל (בכסף או שווה כסף).
  • התשלום הוא לתושב חוץ או עבורו (בנק, נציג, סוכן...).
  • התשלום מהווה הכנסה חייבת לתושב חוץ בישראל (תשלום עבור שירות שנתן תושב החוץ בישראל, יש לציין שרכישה טובין בחול לא מהווה הכנסה חייבת לתושב חוץ).
  • מהתשלום לא נוכה מס במקור לפי סעיף 164 לפקודה (שכר סופרים, שכר אמנים, שכר דירקטורים, שכר ספורטאים...).
  • אין אישור בכתב, מפקיד השומה, כי המס שולם כלומר קיבל פטור מניכוי במקור.


שיעור המס שיש לנכות היינו 25% ליחיד תושב חוץ ו-25% לחברה תושבת חוץ (לשנת 2016, לשנת 2015 היה 26.5%).
יש לציין:
1. פקיד שומה רשאי לקבוע שיעור מס אחר או פטור מניכוי מס.
2. בין ישראל ובין מדינות שונות קיימות אמנות למניעת כפל מס, ולכן אם אמנה קובעת שיעור מס מסוים, אז יש לנכות מס לפי שיעור המס שמוגדר באמנה.

אני נציג של תושב חוץ בישראל, שקיבל תשלום עבור תושב חוץ, האם בעת העברה לתושב חוץ יש לנכות מס?
אם מהתשלום שהועבר לנציג (כולל בנק) נוכה מס אז, בעת העברת התשלום מהנציג לתושב חוץ אין לנכות מס במקור. יש לציין שהמעביר חייב להחזיק אישור בכתב על ניכוי מס במקור.

פטור מניכוי מס במקור

פקיד השומה רשאי לבחון את מהות העיסוק (מחזור, הוצאות, תחום ועוד) של בעל העסק המבקש פטור מניכוי מס במקור ועל פיו פקיד השומה קובע את אחוז הניכוי מס במקור. לדוגמה כאשר מדובר בעסק חדש שאינו מוכר למס הכנסה, למרות שגובה ההכנסות הצפויות שלו נמוכה, ברוב המקרים פקיד השומה יקבע שיעור ניכוי מס במקור של 5%. אך עם הזמן לאחר דיווחים בזמן ,הגשת דוחות תקינים למס הכנסה, ניהול מערכת חשבונות כדין, ולמרות שההכנסות גדלו, העסק יכול לקבל פטור מניכוי מס במקור או הקטנת שיעור ניכוי מס במקור שכן היחסים בין בעל העסק לפקיד השומה כבר צברו עור וגידים, ופקיד השומה נוכח לדעת כי מדובר בבעל עסק המשלם ומדווח כחוק. לצורך קבלת פטור מניכוי מס במקור מומלץ לפנות ליועץ מס של העסק שלך ולהתייעץ עמו טרם הגשת בקשה לפטור מניכוי מס במקור.
חשוב לציין שפטור מניכוי מס במקור לא פוטר אותך מתשלום מס!
 

מקדמות למס הכנסה למה בעצם נדרשים לשלם?

מס הכנסה מבצע הערכת רווחים עתידיים עבור כל עסק. הערכה זו משמשת לקביעת אחוזי מקדמות מס הכנסה שהעוסק חייב לשלם במשך השנה. מועד התשלום מקדמות יכול להיות חד חודשי או דו חודש. (דוגמא לכך: תשלום דו חודשי עבור חודשים ינואר-פברואר ישולם עד ל-15 בחודש מרץ). המקדמות מחושבות ללא כל קשר להוצאאות העסק ולכן יש לשים לב שמדובר בהערכה בלבד, ולמעשה המס המשולם במהלך השנה באמצעות מקדמות מס הכנסה לא יהיה זהה בדיוק למס המחושב בעת עריכת הדוח השנתי שבו יקבע המס הסופי. מטרת תשלום המקדמות הינה למנוע מצב בו העסק לא יוכל לעמוד בתשלום המס כאשר יבין רק לאחר הגשת הדוח השנתי כמה מס הוא בעצם חייב.

כיצד קובעים את גובה מקדמות מס הכנסה או את אחוז המקדמה?

קביעת גובה או אחוז מקדמות מס הכנסה עבור כל עסק נעשית ברוב המקרים על פי הרווח השנתי עליו דווח בדוח השנתי בשנה הקודמת. במקרים בהם מדובר בשנת הפעילות הראשונה של העסק נקבעים אחוזי המקדמות על פי האחוז המקובל בענף בו פועל העסק. היות וכל שנה רווחים משתנים, וגם יכולה להיות קפיצה או ירידה ברווחים במהלך השנה אז חשוב במהלך השנה ובעיקר לפני שנת מס החדשה להתייעץ מול יועץ מס מומחה בתחום ולבדוק האם חל שינוי או צפוי להיות שינוי באחוז המקדמות, וזאת בהתחשב בכל נתוני העסק לרבות ההוצאות אשר נרשמו בהנהלת החשבונות.

האם כדאי לבצע הקטנה או הגדלה של מקדמות מס הכנסה?

יתכן כי יועץ המס אשר מטפל בהנהלת החשבונות של העסק יבחין כי אחוז מקדמות מס הכנסה שהעסק משלם אינו מתאים לרווח שהעסק הפיק במהלך התקופה ולכן הוא צריך לשלם מס נמוך יותר או לא לשלם מס בכלל. ניתן לבקש ממס הכנסה להקטין את אחוז המקדמה או לבטלה בכלל. כלומר לאחר שמס הכנסה קבע את אחוז המקדמות בעל העסק יכול להחליט לשנות את ההחלטה כראות עיניו בעקרון אך במידה ובעת הגשת הדו"ח השנתי יתברר שהעסק שילם פחות מקדמות מס ממה שהמס שהעסק צריך לשלם, יצטרך לשלם את ההפרש בצירוף הצמדה וקנס. גובה הקנס הינו בין 15% ל-30% על הפרש המס שלא שולם במקדמות וזאת תלוי בתאריך שינוי אחוז מקדמת המס. לכן עדיף לעשות הקטנת מקדמות אך ורק על ידי יועץ מס מייצג שבדק את נתוני הנהלת החשבונות בספרים של העסק וקיבל החלטה שקולה אם כדאי לעשות זאת.
הגדלת מקדמות גם היא הינה אפשרית וכדאי לבצע כאשר יש עלייה חדה בהכנסות העסק בכדי לא לקבל בעקבות הדוח השנתי דרישת תשלום מס כבדה בבת אחת.

תוצאות הדוח השנתי יהיו: דרישת תשלום מס או החזר מס ולעיתים גם קנס כספי?

כפי שאמור לעיל, היות ותשלום מקדמות מס הכנסה איננו המס המדויק שיש לשלם אזי חישוב המס המדויק יעשה בעת הגשת הדו"ח השנתי. עקב כך, יכול להיות מצב שיש לשלם תשלום נוסף בגין הפער שחושב לתשלום מקדמות המס או לחילופין, לקבל החזר מס עבור סכומים עודפים אותם שילמתם במהלך השנה, בין אם סכומים אלו נובעים מניכוי מס במקור או מתשלום מקדמות והכול בתוספת ריבית של 4% והצמדה למדד. כמובן באותה המידה יש לשים לב שאם לאחר הגשת הדו"ח יתברר ששילמתם מעט מדי מס, אז עוסק יחויב בתשלום הפרש המס בתוספת ריבית והפרשי הצמדה. קנס על תשלום הפרש המס יחול רק אם הוקטנו מקדמות מס הכנסה והתברר שלא הייתה הצדקה להקטנת מקדמות מס הכנסה בשנה זו.