לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

זכויות עובדת בתלוש המשכורת

זכויות העובדת בישראל

חוק עבודת נשים אומנם מפרט באופן נחרץ את זכויותיהן של העובדות בישראל. יחד עם זאת, לא מעט מעסיקים פועלים, אפילו ביודעין, בניגוד לנאמר בחוק. התוצאה היא שנשים רבות מוצאות עצמן נפגעות ומקופחות, בעיקר בתקופת ההיריון ובשלבים הראשונים כאימהות. בכדי לצמצם פערים ברמת הידע, בחרתי להציג בתמציתיות, בעיקר לטובת אותן הנשים, את עיקרי הזכויות, הנה הם לפניכן:

1. עובדת רשאית לסרב לעבוד בלילה ואסור להפלותה בקבלתה לעבודה בשל סרוב זה. הגנה זו לא חלה במקרה והעבודה נעשית במוקדי בידור ושעשוע, שרותי תעופה, טיפול בנכים וכיוצא בזה, כאשר העבודה בלילה היא עניין של שגרה.

2. עובדת שעבדה לפחות 12 חודשים אצל מעבידה זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (ובלידת תאומים תהייה זכאית לעוד 3 שבועות). מתוך אותה חופשה, היא רשאית לבחור עד 7 שבועות קודם ללידה. יחד עם זאת, היא מחויבת לקחת חופשה של 14 שבועות לכל הפחות לאחר הלידה. במקרה ותבחר לקצר את חופשת הלידה, מחויב המעביד להחזירה לעבודה תוך 3 שבועות.

3. אם אושפזה העובדת או ילדה לאחר הלידה, היא רשאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על זמן האשפוז, ולא יותר מ-4 שבועות.

4. ראוי שכל אישה יולדת תדע שקיימת אפשרות להעביר חלק מחופשת הלידה אל בן הזוג.

5. במהלך ההריון רשאית העובדת, באישור רופא, להיעדר מהעבודה. ההיעדרות תוכר כ-"מחלה", ואם ניצלה את מכסת ימי המחלה, תחשב ההיעדרות לחופשה ללא תשלום.

6. במקרה שהעובדת מניקה, היא רשאית להיעדר מעבודתה עוד 6 חודשים מתום חופשת הלידה.

7. עובדת רשאית לנצל ימי מחלה עד 6 חודשים מהלידה בתנאי שקבלה אישור מרופא.

8. מתום חופשת הלידה ובמשך 4 חודשים, היא תהייה זכאית לשעת מנוחה ביום, מעבר למנוחה הרגילה, ושעה זאת תוכר לצורך תשלום.

9. עובדת רשאית להיעדר לצורך טיפולי פוריות והדבר יחשב כהיעדרות בשל "מחלה".

10. עובדת רשאית להיעדר בזמן ההריון לשם פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, ולקבל שכר מלא על חשבון זמן היעדרותה (מוגבל ל- 4 שעות ביום, ו- 40 שעות בכל ההריון).

11. עובדת זכאית להמשך הפרשות לקופות גמל בזמן שמירת הריון ודמי לידה, ובתנאי שעבדה לפחות 6 חודשים אצל המעביד לפני תחילת ההריון.

12. העובדת מוגנת מפיטורין לכל תקופת ההריון בתנאי שעבדה לפחות 6 חודשים.

13. עובדת תהייה מוגנת מבחינת מקום העבודה ותנאי המשרה למשך 150 יום מרגע שעברה טיפולי הפריה חוץ גופית.

14. חל אסור להעסיק עובדת בשעות הלילה או במסגרת שעות המנוחה השבועית במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.

15. ב-6/2/12 אושרה בכנסת הצעת החוק להארכת חופשת הלידה של אם לתינוק מאושפז כאורך האישפוז ועד 10 שבועות.