לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

הליך הגשת דוח שנתי

חובת הגשת דוח שנתי

פקודת מס הכנסה קובעת כי כל יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנה מחויב בהגשת דוח שנתי 2018. עם זאת, התקנות מקנות פטור מחובת ההגשה בתנאים מסוימים. יוצא איפה, ששכירים אשר כלל ההכנסות שלהם לא עלו על התקרות שנקבעו בחוק הם בחזקת פטורים מחובת ההגשה, ואילו עצמאים שיש להם הכנסה מעבודה, מעסק או ממשלח יד חייבים בהגשת דוח שנתי.

שידור דו"ח שנתי 2018

הגשת דוח שנתי 2018 נעשית היום באופן מקוון, באמצעות האינטרנט, לאלו אשר המחזור מעסק ומשלח יד בתוספת ההכנסה ממשכורת עולה על 81,250 ש"ח ולגבי שני בני זוג אשר עולה על 162,490 ש"ח . לאחר השידור יש להדפיס את הדו"ח השנתי בשני עותקים, כאשר המערכת תנפיק מספר ברקוד לסימול שני ההעתקים . לפני השידור המקוון, רצוי למלא טופס 1301, או במקרה של החזר מס לשכיר, טופס 0135. הליך מקדים זה יקל מאד על שידור והגשת דוח שנתי למס הכנסה. בכל מקרה, לאחר השידור, על הנישום לשמור העתק אחד שישמש כאישור על הדיווח, ואת השני להגיש כמובן למס הכנסה.

הגשת דוח שנתי 2018

בהגשת הדוח השנתי נוסף להעברת המידע המקוונת, יש להגיש לפקיד השומה העתק אחד מסומל מהשידור שנעשה, בצירוף המסמכים הנלווים, בהתאם לנוהג המסורתי. עם המסמכים הנלווים נמנים, בין השאר, אלו הבאים: טופסי 106, אישורים על פריסות מס וניכויי מס במקור, טפסים בנקאיים המעידים על הכנסות מריביות ומניירות ערך, וכן מתוכניות חיסכון כולל ניכוי במקור שנעשה לגביהם, אישורים על הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחים. ומהביטוח הלאומי, על הנישום לצרף אישורים לגבי סה"כ התשלומים והגמלאות שהיו בשנת המס. כמובן שישנם עוד מגוון רחב של טפסים ואישורים למיניהם שקיימת חובה או זכות ללצרפם במסגרת הגשת דוח שנתי, וזאת, על פי מהות העסק ובהתאם לנסיבות האישיות של הנישום.

דחיית מועד הגשת דוח שנתי 2018

ככלל, את הדו"ח השנתי עבור שנת עבודה נתונה, יש להגיש עד סוף חודש אפריל של השנה עוקבת. כך למשל, את הדוח השנתי עבור שנת 2018, יהיה על הנישום להגיש עד ל- 31.5.19, ובמקרה של ניהול על פי רישום כפול (דו צידי) מועד ההגשה נדחה בחודש ימים, היינו עד ל- 31.7.19. במקרה הצורך, ניתן לבקש דחייה בהגשת הדוח השנתי, אולם רק אם מדובר בעיכובים ביורוקרטים מנומקים. במקרים אלו, מומלץ מאד כי יועץ מס יהיה הגורם שיפנה בשם הנישום, היות וביכולתו להציג את הנימוקים הרלבנטיים באופן בהיר ועל פי המקובל, ואף להתחייב בשם הלקוח על עמידה במועד החדש שייקבע. הגשת דוח שנתי מאוחרת ,ללא הליך הסדרה, צפוי לגרור קנסות גבוהים ובהחלט מיותרים מבחינת הנישום.

חובת הגשת דוח שנתי ממי שקיבל שכר אומנים או שכר סופרים

מי שקיבל שכר אומנים או שכר סופרים חייב בהגשת דוח שנתי, יחד עם זאת בתנאים מסוימים יקבל פטור מחובת הגשת הדוח השנתי. בתקנות הפטור מהגשת דוח שנתי הוגדרה "הכנסה נוספת" שבגינה ינתן הפטור מחובת הגשת הדוח השנתי. הדרישה הראשונה הינה כי סך כל ההכנסה האחרת אינו עולה על 337,000 ש"ח בשנת המס, והדרישה השניה הינה שנוכה מהכנסה זו מס במקור בשיעור המירבי (47%) או באישור פקיד השומה מס שאינו נמוך מ-30%. יוצא מכך שלרוב כנראה יהיה כדאי למי שנוכה לו מס להגיש דוח שנתי ולקבל החזר מס