לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

סקירת בזק על הרשויות המטפלות במיסוי

ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי הוא הזרוע שמייצרת "הגנה כלכלית" לאזרחי המדינה. תשלומי דמי הביטוח הלאומי (וכן דמי ביטוח הבריאות) מחושבים בהתאם לגובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, זאת בשילוב סטאטוס העיסוק שלו, קרי, עובד שכיר, עובד עצמאיאו אדם שאינו עובד כלל.
בסיס ההכנסה שלפיו משלם המבוטח דמי ביטוחי נסמך על סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, המגדיר את מקורות ההכנסה על פי 3 סוגי הכנסות החייבות בתשלום דמי ביטוח: הכנסה מעבודה (שכיר), הכנסה מעסק או ממשלח יד (עצמאי) והכנסה שאינה מעבודה. לדוגמא, אישה נשואה אשר עובדתחייבת בתשלום דמי ביטוח, גם אם מדובר בהכנסה מעבודה חד-פעמית. לעומת זאת, אישה נשואה שאינה עובדת פטורה מתשלום ביטוח לאומי. ניואנסים כאלו חלים על אינסוף סיטואציות. למשל, אדם שהוא עצמאי במס הכנסה יכול להימצא במעמד של 'לא עצמאי' בביטוח הלאומי. על מנת לבחון כל מקרה לגופו הנכם מוזמנים ליצור עימי קשר ואייעץ לכם ללא כל התחייבות.
 

מס הכנסה

מסגרת החוק בארץ פועלת מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) תשכ"א-1961 המתירה למדינה לנכות מהכנסתם של הגורמים במשק הוצאות שהוצאו בגין פעילות מניבה, כך שבפועל המס מוטל על הרווחים המצטברים. מעבר לניכויי ההוצאות המותרות בניכוי, ניתן לבצע קיזוז הפסדים משנים קודמות וכן לנצל שורת פטורים מתוך ההכנסה המוגדרת כחייבת. חשוב להיות מודע לכך שיועץ מס מקצועי ומנוסה מסוגל לאתר מוקדים לשם ביצוע אותן פעולות שיצמצמו את הוצאות המס של חברות בע"מ, עצמאיים ושכירים.
 

מע"מ

חוק מס ערך מוסף קובע באופן עקרוני שיעור מס אחיד (מלבד במקרים מיוחדים) על צריכה פרטית וציבורית. שיעור המס הנוכחי, אשר נכלל במחירם של מוצרים ושירותים הוא 16% מהערך המוסף (עודכן ב- 1 בינואר 2010). מס זה מוטל על כל גורם במשק המבצע פעולה נוספת בקידום תהליך הייצור או השירות עד לנקודת הצריכה. ניתן לקבל מידע רב במדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש