לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דוח שנתי מדרגות מס הכנסה וביטוח לאומי

מערכת המס בישראל נסמכת על מכלול מורכב ומסובך של חוקים ותקנות, המחייבים התמצאות רחבה ומעמיקה של התחום כדי שניתן יהיה לחשב באופן שיטתי ומוכח את חבות המס בגין הכנסתנו. הנחת היסוד לכל חישוב היא, שגם מס הכנסה וגם הביטוח הלאומי מחייבים אותנו על הרווח הנקי שמוצג בדוח רווח והפסד אשר מצורף לדוח השנתי. הבסיס לכל אותם דוחות מחושבים נגזר מהנהלת החשבונות השוטפת שכל עסק מחויב  בביצועה במסגרת פעילותו העסקית.

ניכויים בדוח השנתי

עם חישוב הרווח הנקי המתואם למס, טרם החיוב במס, ניתן על-פי החוק לקבל ניכויים. ניכויים אלו הם באופן עקרוני כמו כל הוצאה. הם מפחיתים את הסכום שעליו נשלם מס, אלא שלהבדיל מהוצאה הקשורה לעסק, הם ניתנים לקיזוז מכל הכנסה ולא רק מאותן הכנסות הקשורות לעסק. נניח הכנסה בעסק שהיא ברמת מס של 20%, ובדוח השנתי קיימת הכנסה משכירות של משרד (הכנסה פאסיבית) עם 31% מס. את הניכוי ניתן יהיה להפחית על-פי שיקול דעת מקצועי, מהיכן שיהיה משתלם יותר לנישום. ניכויים מקבלים, למשל, עבור הפקדה לקרן השתלמות או לפנסיה ואפילו עבור התשלום לביטוח לאומי.

מדרגות המס בדוח השנתי

התשלום לביטוח לאומי מתבסס על שתי מדרגות והוא חל על הרווח הנקי. לאחר הניכויים נשלם מס על-פי מדרגה אחת של 5.97% ועל-פי מדרגה שנייה של 17.85%. אחר כך נשלם, או ליתר דיוק, נחשב את גובה מס הכנסה על-פי מספר המדרגות כמפורט בטבלה המצורפת.

 

מדרגות מס הכנסה לשנת 2017
הכנסה שנתית בש"חשיעורי המס באחוזים
עד 74,640               10%
מ - 74,641   עד 107,040               14%
מ – 107,401  עד 171,840               20%
מ – 171,841 עד 238,800             31%
מ - 238,801 עד 496,920              35%
מ – 496,921 עד 640,000             47%
מ - 640,001 ואילך             50%


הזיכויים בדוח השנתי

לאחר שמגיעים לתוצאה של חבות המס, המחוקק מאפשר קבלת זיכויים להפחתת המס שחושב. קיימים סוגים רבים ומגוונים של זיכויי מס, חלקם במתכונת של נקודות זיכוי וחלקם הינו זיכוי בסכום. דוגמאות לנקודות זיכוי, למשל, היותנו תושבים, מסיימי תואר או מסיימי שירות צבאי ועוד שורה ארוכה של קריטריונים הנוגעים, בין השאר, למצבנו המשפחתי והבריאותי . ראוי לציין שכל נקודה שווה כ-2580 ₪. דוגמאות לזיכוי בסכום, למשל, בגין הפקדה לפנסיה, אחזקת הורה במוסד ומגורים ביישובים מסוימים, וגם כאן קיימת עוד שורה ארוכה של מצבים ותרחישים ברי זיכוי. לאחר שמפחיתים את הזיכויים מגיעים לחבות המס שנאלץ לשלם לשותפינו היקרים מממלכת משרד האוצר.זיכויים בדוח השנתי.