לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » תלושי שכר

תלושי שכר

האם חשבתם שהכנת תלושי שכר הם עניין של מה בכך?
האם תיארתם לעצמכם שתלוש שכר לא תקין עשוי להכשיל אתכם?
האם מי שמכין עבורכם את תלוש השכר הוא חשב שכר מוסמך?
רצוי מאוד שתהיו מודעים לסכנות הטמונות ביחסי עובד-מעסיק! אל תתנו פתח לתביעות מצד עובדים!
  • תכנון מיטבי של מבנה תלוש השכר  על כל מרכיביו
  • סגירת פתחים לתביעות מצד העובדים
  • ביצוע  דיווחי הניכויים במועד החוקי והמוסכם
  • הדרכה יסודית ומקצועית בעניין העסקת העובדים וזכויותיהם
הרכבת תלוש שכר זה עניין למומחים בהנהלת חשבונות. פנו עוד היום לחברת מנטו ותבטיחו התנהלות תקינה מול עובדיכם. 

 

תלוש שכר או תלוש משכורת -זכויות העובד והמעסיק

תלושי שכר הינם המסמכים החוקיים והפורמאליים הקושרים באופן עקבי ושוטף בין העובד למעביד. תלושי שכר כוללים את מלוא הנתונים להצגת רכיבי השכר ואופן החישוב שלהם, וכן, שדות עם פרטים נוספים לתיאור מדויק של שורת התשלומים בהתאם למוסכם בין העובד למעביד, ובכפוף לדרישות שעל פי החוק. חשוב כי כל עובד יהיה מודע לתיקון 24 לחוק הגנת השכר, על אף שהאחריות בעניין זה מוטלת במלואה על המעביד. תיקון זה מגדיר את חובת המעסיק לנהל פנקס שכר ואת חובתו לתת תלושי שכר לכל עובדיו.

אי עמידה בכך או ניכוי סכומים שלא כדין יחשבו כעבירה פלילית. בגין כך העובד עשוי אף להגיש כנגד מעסיקו תביעה אזרחית לפיצויים. בהיותכם מעסיקים חשוב שתכירו בכך שאי מילוי הוראות חוק הגנת השכר עשוי לחשוף אתכם לדין פלילי ואזרחי גם יחד.
על אף כל האזהרות וההתראות המוצבים לפניהם של מעסיקים, רבים עדיין מפרים את חובת החוק בעניין תלושי שכר בכך שאינם מנהלים פנקסי שכר או תלושי שכר, אינם מתעדים את רישום הנוכחות של העובד, ואינם מציינים באופן ברור ומפורש את הסכום המשולם על שעת עבודה.

על מנת ליידע את העובדים אציג ברמת הכותרת את הנושאים העיקריים שאמורים להיכלל בכל אחד מתלושי שכר הנחשבים כתקינים. יחד עם זאת, לא אוכל לפרט במסגרת זו את כל השורות שאמורות להיכלל בתלושי שכר, כך שבמקרה של ספק, אני מציע לפנות אליי עם כל עניין או שאלה.

הנושאים העיקריים, כאמור, הם: פרטים אינפורמטיביים של המעסיק והעובד– עיקר הפרטים האישיים של שני הצדדים; פרק הזמן שעבורו ניתן השכר ורישום השכר הרגיל– פירוט מלא של שעות העבודה, לרבות שעות נוספות שביצע העובד; הניכויים השונים החלים על השכר– ניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, בריאות ותנאים סוציאליים; ופרטי הפירעון הנזקף לזכות העובד– סך כל שכרו של העובד (ברוטו ונטו).

לפניכם מאמרים תמציתיים העוסקים בתלושי שכר מכיוונים ומהיבטים שונים.